Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

zenonn
Reposted fromherrkammer herrkammer viadrayasha drayasha
zenonn
7247 39dd 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viarav rav
zenonn
7637 4198
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viacrazypolish crazypolish

March 08 2013

zenonn
zenonn
zenonn


(x)
8598 91cd
Reposted frombwana bwana viasiriusminerva siriusminerva
zenonn
4886 a6ad

Matura 1975, profil humanistyczny.

Tak, uważam, że w dzisiejszych czasach borykamy się z problemem nadprodukcji idiotów. Zdobycie matury jest teraz takim samym wyczynem jak nauczenie się sikania do nocnika - tam celujesz w wielką miskę, a tu w klucz wymyślony przez oderwanych od rzeczywistości biurokratycznych pracowników oświaty. Dzisiejsza matura (chociażby, jak w powyższym przykładzie, ta obowiązkowa z matematyki) powinna być znacznie trudniejsza, przynajmniej na poziomie czegoś pomiędzy dzisiejszą a tą sprzed prawie 40 lat. W przeciwnym wypadku dalej będziemy mieli zatrzęsienie "chujmanistów", którzy nie umieją nic, a i często ortografia na poziomie przynajmniej takim jest dla nich wyzwaniem.

A potem narzekają, że po kulturoznawstwie i socjologii nie ma dla nich pracy. Bo nie umieją nic przydatnego i sensownego. Proste. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że ambicja młodzieży skończyła się na "nic nie zadał, więc mam wolne".

Inteligencja umarła. Niech żyją frytki i ekstra sos do tego.
Reposted fromcontroversial controversial viasiknitrus siknitrus
zenonn

Reposted fromkeepfit keepfit viasiknitrus siknitrus

February 07 2013

zenonn
laser test
Reposted fromwaka waka viawonderlustqueen wonderlustqueen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl